روکش crown


روکش یا به عبارت دیگر پروتز دندان ثابت ) (dental crown نامیده میشود، یک کلاهک فلزی یا سرامیکی و یا ترکیبی از هر دوی آنهاست که بر روی دندانهای با تخریب گسترده و در موارد استفاده از ایمپلنت، بر روی اباتمنت گذاشته میشود ،تا علاوه بر حفاظت از آنها در برابر شکستن، عملکرد و زیبایی دندان نیز مجددا به آن باز گردانده شود.
انواع روکش های دندانی شامل:
روکشهای تمام فلزی( all metal)
همانطور که از نام آن بر می آید تمام بخش پوشش دهنده دندان از فلز ساخته شده که بسته به نوع فلزات موجود در آلیاژ آن میتواند فلز سفید یا زرد باشد.

• آلیاژهای قیمتی( precious) :
آنچه که در انواع روکش دندان به عنوان گلد استاندارد محسوب میشود همین نوع روکش است .11℅ این آلیاژها شامل فلزات قیمتی ) طلا، پلاتینیوم، وگاهی پالادیوم ( است که بالغ بر 41℅ آن طلاست. این همان چیزیست که در اصطلاح عموم جامعه « دندان طلا» نامیده میشود.
• آلیاژهای نیمه قیمتی(semi precious) :
که بیش از ۵5℅ از فلزات قیمتی تشکیل شده است.
• : (non precious) آلیاژهای معمولی
کمتر از ۵5℅ فلزات قیمتی را شامل میشود. و بقیه آن شامل نیکل ،کروم و...

روکش های سرامیکی دندان ) All ceramic(

همانطور که از نام آن بر می آید ، روکشهای تمام سرامیک به طور کامل از نوعی چینی مانند پرسلن ساخته شده است.

روکشهایpfm ترکیب سرامیک و فلز ) چینی باند شده به فلز )
روکش های pfm یا Porcelain fused metal بخش فلزی دور تا دور دندان را پوشش میدهد و به عنوان بخش هسته ای استحکام روکش را سبب میشود و پرسلن یا چینی روی آن ،زیبایی روکش را منجر میشود. در واقع ترکیبی از زیبایی و استحکام.

( zirconium crowns)روکش دندان زیرکونیوم
روکش دندان زیرکونیا ) روکش زیرکونیوم ( ، یکی از انواع روکشهای تمام سرامیک است که به کمک فریمهای زیرکونیومی تقویت شده است .از لحاظ ساختاری مشابهpfm است با این تفاوت که به جای استفاده از فلز در مرکز روکش از زیرکونیوم استفاده میشود که رنگ آن سفید است ولی استحکام آن به اندازه و یا حتی بیشتر از آلیاژهای فلزی است.